regulamin

1. Definicje

1.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:

a) Organizator – EDUDOT, prowadzony przez EDUDOT Paulina Korzyniewska, ul. Torowa 6a, 62-510 Konin

b) Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach;

c) Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora na rzecz innego Uczestnika;

d) Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;

e) Zajęcia – zajęcia z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez Organizatora;

f) Usługi – wszelkie inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Organizator oferuje Zajęcia dla dzieci zgodnie z aktualną ofertą zawartą na www.edudot.pl oraz na profilu Edudot na facebook.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług oraz ich ceny nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

2.3. Czas trwania Zajęć określony jest w Cenniku Edudot który jest dostępy u Organizatora.

2.4. Zawarcie umowy na prowadzenie Zajęć dokonywane jest poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na zawarte w nim klauzule oraz dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem Edudot;

3. Uczestnictwo w Zajęciach

3.1. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 6 do 19 lat

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji czy dzieci osiągające określoną granicę wiekową mogą korzystać z Zajęć.

3.3. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Organizatora, a uzyskane w ten sposób materiały mogą być wykorzystane dla celów promocyjnych i marketingowych.

3.4. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez osoby trzecie wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą Zajęcia.

3.5. Dziecko biorące udział w Zajęciach pozostaje pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanych Zajęć. Dziecko musi zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż do momentu zakończenia Zajęć.  W przypadku samodzielnego powrotu do domu Opiekun zobowiązany jest wypełnić oświadczenie.

3.6. Uczestnictwo w Zajęciach możliwe jest wyłącznie po opłaceniu Zajęć. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w Zajęciach w przypadku braku niniejszej opłaty. 

3.7. W przypadku braku obecności Uczestnika na Zajęciach, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.

3.8. W razie braku realizacji Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innych Zajęć uzgodnionych z Organizatorem. W razie nieskorzystania z zaproponowanych Zajęć zamiennych Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.

3.9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia.

3.10. Z Zajęć nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne. Organizator ma prawo odmówić udziału takiego Uczestnika w Zajęciach.

3.11. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę na osobie Uczestnika w czasie trwania zajęć, warsztatów czy półkolonii, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestnika jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

3.12. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice zobowiązani są do wcześniejszego przekazania wszelkich szczegółowych informacji na temat rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W przypadku barku takiej informacji Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia.

3.13. Uczestnik ma prawo jednorazowo skorzystać z odpłatnych Zajęć demonstracyjnych. 

3.14. W przypadku potwierdzenia obecności Uczestnika na zajęciach i nie pojawienia się na nich, uważa się, że zajęcia zostały wykorzystane. 

3.15. Klient może wypisać Uczestnika z grupy w formie pisemnej – wiadomość email. 

3.16. Klient może wypisać Uczestnika z grupy, dopiero w momencie, gdy ma uregulowane wszystkie zaległe opłaty. Organizator ma prawo naliczać opłaty za zajęcia do momentu, gdy Klient nie wypisze Uczestnika z zajęć, a co za tym idzie, nie ureguluje zaległych opłat. 

3.17. Warunkiem rezygnacji z zajęć odbywających się w formie kursów przygotowujących do egzaminów jest wniesienie opłaty za pełny miesiac zajęć,w którym następujce rezygnacja. 

4. Uczestnictwo w Zajęciach zamkniętych – warsztatach naukowych.

4.1. Warunkiem rezerwacji terminu Zajęć zamkniętych jest wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki. Cena zajęć uzależniona jest od wybranego zakresu i rodzaju Zajęć zamkniętych. Ostateczna cena określona jest w formularzu zgłoszeniowym.

4.2. Rezygnacja z Zajęć zamkniętych musi zostać dokonana pisemnie (poprzez email) lub osobiście w lokalu Organizatora. W takim przypadku zasady zwrotu zaliczki będącej rezerwacją terminu warsztatów naukowych zamkniętych są następujące:

4.2.1. W przypadku rezygnacji z Zajęć zamkniętych nie później niż 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem może nastąpić zwrot 100% zaliczki,

4.2.2. W przypadku rezygnacji z imprezy na mniej niż 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem zaliczka nie podlega zwrotowi.

5. Postanowienia Końcowe

5.1. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Cennikiem Edudot integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5.2. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin poszczególnych Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.

5.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

5.5. W przypadku wszelkich pytań, bądź wątpliwości związanych z zapisami niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 601 511 375, e-mail biuro@edudot.pl  Edudot Paulina Korzyniewska, ul. Torowa 6a, 62-510 Konin.

Data ostatniej aktualizacji: 06.08.2020 r.